Dokumenty

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej

Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spslupia.pl

• Data publikacji strony internetowej: 21.12.2020
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.09.2023
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– pliki zawierające dźwięk nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– multimedia wizualne nie posiadają lektora,
– brak tekstu alternatywnego w niektórych przypadkach,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,
– informacje zwrotne formularza nie identyfikują jednoznacznie błędu,
– brak sugestii poprawnego wypełnienia formularza,
– brak informacji o otwarciu nowego okna/zakładki w przeglądarce,
– przy powiększeniu strony do 200% widoczność jest niepełna – wymagane jest posiłkowanie się suwakiem poziomym, -słabo widoczny fokus,
– tekst nie zawsze spełnia kontrast kolorów minimalnie 4,5:1.

Powody wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• treści od innych podmiotów.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
– zmiana kontrastu,
– negatyw
– reset,
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2023

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 15.04.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Podmiot publiczny zapewnia, że na bieżąco, w ramach dostępnych środków i zasobów, będzie dostosowywał stronę do pełnej zgodności z ustawą. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@sroda.wlkp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 2858394 lub 605905184. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@spslupia.pl .
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl .
Budynek Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej
Do budynku prowadzą 4 wejścia: 1 wejście od ulicy, 2 wejście od boiska oraz 3 z boku sali gimnastycznej i 4 wejście od kuchni.
• do wejść prowadzą schody,
• wejście od ulicy jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
• nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
• w budynku nie ma windy, jest platforma schodowa do świetlicy/stołówki/gabinetu pielęgniarki/sekretariatu/gabinetu dyrektora,
• dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia wyłącznie na parterze budynku,
• nie ma toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych,
• na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres sekretariat@spslupia.pl, osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej.
Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej
Magdalena Madaj – dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej
Telefon: 612858394 605 905 184

Skip to content