Rada rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej

I. Podstawa prawna.

§1.
Rada Rodziców przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Słupi Wielkiej, działając na podstawie art.53 ust.4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t. j. 2004/256/2572 z późniejszymi zmianami), uchwaliła niniejszy Regulamin stanowiący podstawę swojego działania.

 

II. Rada Rodziców i jej zadania.

§ 2.
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi działania szkoły w realizacji jej głównych funkcji: kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej. Możliwość wyboru Rady Rodziców uznaje się za moralne i naturalne prawo rodziców do decydowania o warunkach, w jakich ich dzieci wychowują się i kształcą.

§ 3.
Za pośrednictwem Rady Rodziców rodzice współdziałają ze szkołą.

§ 4.
1. Zadania Rady Rodziców:
1.1. Współudział w planowaniu działań Dyrekcji Szkoły wynikających ze statutowych funkcji szkoły.
1.2. Podejmowanie współodpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
1.3. Współtworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania szkoły w sferze społecznowychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i ekonomicznej, a w szczególności:
− troszczenie się o właściwe stosunki społeczne w szkole, podmiotowe traktowanie ucznia i jego dobre samopoczucie w szkole;
− podnoszenie motywacji uczniów do nauki- programy pozytywne;
− eliminowanie zagrożeń zdrowotnych;
− wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem uczniów szkoły;
− współtworzenie warunków prawidłowego przepływu informacji między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami szkoły.

1.4. Wspieranie uczniów szkoły w ich samorządnych działaniach, udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym na terenie szkoły, pomoc przy ich powstawaniu.
1.5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i okolicznymi zakładami pracy.
1.6. Dokonywanie diagnoz oczekiwań rodziców i uczniów pod adresem szkoły oraz oceny
funkcjonowania szkoły; informowanie rodziców o stwierdzonym stanie i występowanie z
wnioskiem do dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej poszczególnych nauczycieli oraz organów nadzorujących pracę szkoły.
1.7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.
1.8. Uczestniczenie w planowaniu wydatkowania tych środków.

2. Rada Rodziców ma prawo:
2.1. Być traktowaną jako równorzędny , obok uczniów i nauczycieli, podmiot życia szkoły.
2.2. Domagać się uznania podmiotowości uczniów, w szczególności ochrony ich godności bez względu na osiągane wyniki w nauce.
2.3. Wywierać wpływ na życie społeczne w szkole i stosunki w niej panujące.
2.4. Dokonywać społecznej oceny pracy szkoły we wszystkich realizowanych przez nią funkcjach (wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej); przedstawiać ją dyrekcji szkoły oraz organom nadzorującym szkołę.
2.5. Przedstawiać nauczycielom, dyrekcji i organom nadrzędnym, opinie rodziców oraz uczniów w istotnych sprawach szkoły.
2.6. Wybierać przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.
2.7. Powołać Rzecznika Praw Ucznia w szkole;
2.8. W sprawach spornych odwoływać się do organów nadzorujących szkołę.

III. Struktura organizacyjna Rady Rodziców.

§ 5.
1. Podstawową komórką Rady Rodziców jest Rada Oddziałowa (klasowa) składająca się z 3 osób (przewodniczący, sekretarz, skarbnik).
2. Rada Oddziałowa wybierana jest przez rodziców dzieci danego oddziału na zebraniu większością głosów w obecności rodziców przynajmniej połowy liczby uczniów danego oddziału (w razie obecności obojga rodziców jednego ucznia – przysługuje im jeden głos).
3. Rada Oddziałowa realizuje zadania wynikające z potrzeb oddziału (oczekiwań rodziców, wychowawcy i przede wszystkim uczniów) oraz zadania wynikające z ogólnego planu pracy Rady Rodziców w szkole.
4. Rada Oddziałowa organizuje spotkania (przynajmniej raz w roku), w czasie których ustala plan pracy na dany rok i określa sposoby realizacji planu.
5. Rady Oddziałowe wszystkich oddziałów stanowią Radę Rodziców.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

§ 7.
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały stają się wiążące, jeżeli za ich przyjęciem opowiada się większość członków Rady Rodziców podczas zebrania, na którym jest obecnych co najmniej połowa wszystkich członków Rady.

§ 6.
1. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium.
2. Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców. Prezydium wykonuje uchwały rady Rodziców oraz ma prawo samodzielnego podejmowania uchwał w każdej sprawie. Rada Rodziców może uchylić uchwałę Prezydium w trybie opisanym w § 10.
3. W skład Prezydium wchodzą :
− przewodniczący,
− zastępca przewodniczącego,
− drugi zastępca przewodniczącego,
− sekretarz,
− skarbnik- księgowy.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie mniej, niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.
5. Prezydium podejmuje uchwały większością głosów na zebraniu w obecności przynajmniej trzech członków.
6. Całokształtem pracy Prezydium kieruje przewodniczący, w razie jego nieobecności pierwszy zastępca, a w razie nieobecności przewodniczącego i pierwszego zastępcy – drugi zastępca.
7. Przewodniczący Prezydium jest jednocześnie przewodniczącym Rady Rodziców. Zasada ta dotyczy odpowiednio zastępców przewodniczącego zastępujących go podczas nieobecności, jak i sekretarza i skarbnika-księgowego.

V. Gromadzenie i wydatkowanie funduszu Rady Rodziców.

§ 8.
1. Rada Rodziców gromadzi środki na funduszu Rady Rodziców.
2. Środki te pochodzą z :
− składek rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Słupi Wielkiej w bieżącym roku
− innych dotacji i darowizn
− działań wszystkich rodziców przynoszących zysk finansowy i prowadzonych w celu jego uzyskania z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
3. Wysokość składki oraz zasady związane z jej wnoszeniem przez rodziców ustala Rada Rodziców w drodze uchwały.

§ 9.
1. Funduszem Rady Rodziców gospodaruje Prezydium na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Rodziców.
2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu, wprowadzone przez Prezydium, zatwierdza Rada Rodziców na najbliższym zebraniu członków.
3. Prezydium na koniec roku szkolnego przedstawia Radzie Rodziców sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszu Rady. Rada Rodziców podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 13.
1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane uchwałami Rady Rodziców w trybie określonym w § 7.
2. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści:
RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Słupi Wielkiej

Skip to content