O szkole

PATRON SZKOŁY

O naszym patronie

gen. Jan Henryk Dąbrowski

Urodził się 29.08.1755 r. w Pierzchowcu (krakowskie) jako syn Jana Michała-oficera wojsk saskich i Zofii Marii Lettow. Jako ochotnik wstąpił do wojska saskiego w 1771 r. i służył w gwardii przybocznej elektora saskiego do 1792 r. Potem wrócił do kraju i rozpoczął służbę w wojsku polskim. W czasie powstania kościuszkowskiego wsławił się obroną warszawskich Powązek, za co został awansowany do stopnia generała. Potem na czele trzytysięcznego Korpusu Polskiego wyruszył do Wielkopolski i zdobył Bydgoszcz. W 1796 r. Dąbrowski odsprzedaje swój rodzinny Pierzchowiec swoim krewnym Kępińskim i wyjeżdża do Francji, a stamtąd do Włoch gdzie tworzy Legiony Polskie. Jako dowódca I Legii brał udział w bitwach pod Tebbią i pod Novi.

Po zwycięstwie Napoleona Bonapartego pod Jeną (1806 r.),gdy wojska francuskie wkroczyły do Poznania, gen. Dąbrowski za podpowiedzią Napoleona zorganizował w Wielkopolsce powstanie przeciw Prusom. Rok później jako dowódca części wojska polskiego uczestniczył w wyzwalaniu ziem polskich położonych na lewym brzegu Wisły, zdobywając m.in. Tczew.

Wierny Polsce i Napoleonowi, walczył przeciw Austriakom (1809) i Rosjanom (1812). Po bitwie pod Lipskiem (1813) i śmierci Józefa Poniatowskiego zostaje mianowany naczelnym dowódcą wojsk polskich. Od 1814r. przebywa we Francji. Po powrocie do kraju reorganizował wojsko Królestwa Polskiego, piastował również godność senatora – wojewody. Z powodów zdrowotnych usunął się od spraw publicznych i osiadł na swoich dobrach w Winnej Górze w Wielkim Księstwie Poznańskim, gdzie zmarł 6 czerwca 1818 r.

W pamięci potomnych gen. J. H. Dąbrowski pozostał jako organizator Legionów Polskich – pierwszego polskiego czynu zbrojnego po rozbiorach Polski. Jemu poświęcono pieśń Legionów „Mazurek Dąbrowskiego”, która z czasem stała się naszym hymnem narodowym.

Patron naszej szkoły został wybrany w plebiscycie wśród uczniów. Wśród kandydatów byli jeszcze: Arkady Fiedler i Adam Mickiewicz. Większością głosów zwyciężył Dąbrowski. Uroczyste nadanie szkole imienia miało miejsce 18 marca 1978 roku.

Skip to content